EMMANOUIL KAFOUROS /
CEO / FOUNDER

ANASTASIOS MELITAS /
BLOCKCHAIN STRATEGIST

TASOS OUREILIDIS /
SOLUTIONS ARCHITECT

SPYROS KEKOS /
BOUNTY / COMMUNITY MANAGER

NIKOS KAKANIARIS /
ADVISOR

KATERINA MOUZAKI /
ADVISOR

DIMITRIS PAPADATOS /
VISUAL COMMUNICATION
Contact us to the following email: info@helleniccoin.org